Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Algemene Voorwaarden

A - Aanmelding, toelating en deelname

 1. Waar in deze voorwaarden evenement wordt genoemd, wordt iedere gebeurtenis die de NVTG organiseert bedoeld. Dit zijn o.a. het congres, najaarsstudiedag, masterclass, eet&weet sessie en opleidingen.
 2. De aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van het aanmeldingsformulier op de website van de NVTG. Andere manieren van aanmelden zijn niet mogelijk.
 3. Na de aanmelding krijgt u automatisch bericht dat uw inschrijving gelukt is. Indien u deze bevestiging niet ontvangt kunt u contact opnemen met onze backoffice via ofni.[antispam].@nvtg.nl.
 4. Toelating voor een evenementen is voor leden en niet-leden, met uitzondering van de ALV. Deze is enkel voor leden bedoeld.
 5. Toelating voor een evenement kan alleen geschieden wanneer er geen bedrag meer open staat van een ander evenement.
 6. Toelating voor een evenement vindt plaats in volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier.
 7. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers van een evenement wordt een wachtlijst aangelegd.
 8. De NVTG behoudt zich het recht voor om evenementen te annuleren of de startdatum te verplaatsen indien er sprake is van onvoldoende belangstelling dan wel overmacht.
 9. De NVTG behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een evenement te weigeren of te ontzeggen.
 10. Alle informatie die verstrekt wordt door de deelnemer tijdens een evenement wordt strikt vertrouwelijk behandeld door het opleidingsinstituut, medewerkers en docenten.

B - Toegangsprijs, betalings- en annuleringsregeling

 1. De toegangsprijzen worden jaarlijks vastgesteld door het hoofdbestuur van de NVTG.
 2. De deelnemer heeft het recht de aanmelding te annuleren zonder opgave van redenen gedurende 14 kalenderdagen na het insturen van het aanmeldformulier. Annulering dient te gebeuren via de NVTG-backoffice. Annulering van deelname aan het evenement is tot acht weken kosteloos voorafgaand aan het evenement mogelijk.
 3. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur om het gehele bedrag in een keer te voldoen.
 4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Voor betalingen die langer dan 30 dagen duren zullen extra rentekosten in rekening gebracht worden.
 5. Facturen worden verstuurd aan het adres zoals deze door de deelnemer zijn opgegeven.
 6. Indien een evenement wordt geannuleerd zal het bedrag binnen 30 dagen terug betaald worden.
 7. Bij annulering door de deelnemer (onverminderd de bedenktijd zoals in artikel 2 genoemd) gelden de volgende voorwaarden:
  7.1 - bij annulering minder dan drie weken (zeven dagen) voor aanvang van het evenement wordt 100% van de kosten in rekening gebracht;
  7.2 - bij annulering minder dan vijf weken voor aanvang van het evenement wordt 50% van de kosten in rekening gebracht;
  7.3 - bij annulering minder dan acht weken voor aanvang van het evenement wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.
  De annuleringskosten zijn niet verschuldigd indien, na overleg met de NVTG, de plaats door een andere deelnemer van dezelfde werkgever wordt ingenomen.

C – Aansprakelijkheid

 1. Hoewel het evenement/de bijeenkomst, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk) materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt NVTG geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het evenement/ de bijeenkomst;
 2. NVTG is niet aansprakelijk voor bij Deelnemer ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie;
 3. NVTG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van NVTG;
 4. Voor zover NVTG aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt;
 5. NVTG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij op het evenement/de bijeenkomst;
 6. NVTG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan NVTG of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is NVTG alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

D – Rechten van intellectueel eigendom

 1. De in het kader van een Evenement door of namens NVTG gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van NVTG, ongeacht of deze aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. NVTG is bevoegd deze foto's, beelden dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden op iedere door haar gewenste wijze te gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
 2. Deelnemers vrijwaren NVTG voor aanspraken van Deelnemers of derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom ter zake de door of namens NVTG gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, die bij een evenement zijn gemaakt of gebruikt.
 3. De copyrights betreffende het door de NVTG verstrekte materiaal behorende bij een bijeenkomst berusten bij de NVTG dan wel andere copyrighthouders.
 4. De deelnemers worden geacht het gedeelde materiaal uitsluitend voor eigen gebruik aan te wenden.
 5. Het is Deelnemers niet toegestaan gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, logo's, woord- en/of beeldmerken, die toebehoren aan NVTG.

E – Persoonsgegevens

 1. In het kader van het gebruik en uitvoering van de Dienst zal NVTG mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.

F – Bijzondere bepalingen

 1. Deelnemer dient instructies op te volgen van medewerk(st)ers van NVTG in het kader van het evenement/de bijeenkomst.
 2. Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van het evenement/de bijeenkomst

  

De voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en evenementen die de NVTG organiseert, tenzij ze expliciet uitgesloten zijn.