NVTG - RSS Copyright (c) 2017, NVTG / nl Nieuwsberichten Terugblik regiobijeenkomst Regio West 7 september 2017 Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI) heeft de deelnemers van de regiobijeenkomst Regio West op 7 september 2017 gastvrij ontvangen. Vanaf 14.00 uur werd men verwelkomd met koffie en kon er direct van de gelegenheid gebruik worden gemaakt elkaar (nog) beter te leren kennen. Met een prachtige ”line-up” aan sprekers beloofde het een leerzame en boeiende middag te worden.

De middag werd gestart door Loek van Houten met een welkomstwoord en een toelichting op de activiteiten en thema’s die bij het bestuur spelen. Het bestuur is bezig om diverse zaken opnieuw tegen het licht te houden. Hierbij is input vanuit de leden zeer gewenst. Een kritische brief vanuit de kring is positief ontvangen en zal door Loek worden overgebracht richting het bestuur. Opbouwende kritiek helpt om de NVTG te verbeteren. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/terugblik-regiobijeenkomst-regio-west-7-september-2017/1
Faalkosten in de bouw door Jan Oomkes

]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/faalkosten-in-de-bouw/1
Lancering DACH Healthcare online kennisbank voor NVTG-leden https://www.nvtg.nl/nieuws/lancering-dach-healthcare-online-kennisbank-voor-nvtg-leden/1 Benchmark onderhoudskosten ziekenhuis 2017
De resultaten van de benchmark onderhoudskosten ziekenhuizen 2017 zijn bekend. Het is voor de 11e keer dat Quadrance deze benchmark organiseert. De resultaten geven een duidelijke trend aan. Er is sprake van een stabiele stijging van exploitatiekosten. Verder blijkt dat ziekenhuizen die sterk op hun procesinrichting inzetten, in de meetperiode financieel beter presteren. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/benchmark-onderhoudskosten-ziekenhuis-2017/1
NVTG Najaarscollege op 5 oktober a.s. wordt uitgesteld naar voorjaar 2018
Gezien het thema ‘Kwaliteit en Veiligheid’ (toch een specifiek zorgthema) en de introductie van het Register Technologie Gezondheidszorg (RTG) achten we voldoende participatie vanuit de NVTG-leden van zorginstellingen. Dit is een voorwaarde om een goede invulling te kunnen geven aan het NVTG Najaarscollege. Op dit moment is niet aan die voorwaarde voldaan en hebben we besloten om deze onderwerpen door te schuiven naar het NVTG Voorjaarscongres in april 2018. Het bestuur heeft begin oktober een beleidsmiddag ingelast waarin een actieplan geïnitieerd zal worden hoe we de NVTG-leden ook via de regio’s kunnen betrekken bij de implementatie van NVTG-beleid 2020.

We rekenen op uw begrip en hopen u – en dan met name ook de NVTG instellingsleden – op het NVTG Voorjaarscongres in april 2018 te kunnen begroeten.


Hartelijk groeten,

Names het bestuur
Piet Visser
Voorzitter NVTG ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/nvtg-najaarscollege-op-5-oktober-as-wordt-uitgesteld-naar-voorjaar-2018/1
Vier partijen bundelen hun krachten binnen de vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards De organisaties abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd bundelen hun krachten en introduceren de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards. Door de bestaande Duurzaam Bouwen Award, de Gouden Kikker en de WOCO25 te bundelen, ontstaat een groter podium voor deze prijzen. Daarnaast introduceren de vier partijen als nieuwe prijs de Circulaire Ring. De eerste uitreiking vindt plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres met het thema #VanGasLos op 1 februari 2018 in Het Cultuurgebouw Hoofddorp.

De Duurzaam Bouwen Awards kent vier categorieën, elke categorie is gefocust op één specifiek deel van de bouwkolom: ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/vier-partijen-bundelen-hun-krachten-binnen-de-vernieuwde/1
Submit your abstract for the IFHE Congress 2018! https://www.nvtg.nl/nieuws/submit-your-abstract-for-the-ifhe-congress-2018/1 5 BIM trends in de installatiebranche https://www.nvtg.nl/nieuws/5-bim-trends-in-de-installatiebranche/1 Laatste reguliere jaarverslag van de Stichting Werkgroep Infectie Preventie Jaarverslag WIP 2016

Op 20 december 2016 heeft het bestuur, na overleg met de besturen van de moederverenigingen van de WIP, besloten de activiteiten van de WIP af te bouwen en het opheffen van de Stichting voor te bereiden.

De voorafgaande ontwikkelingen en de overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid zijn door het bestuur in een uitgebreide brief aan de Minister van VWS beschreven welke in januari 2017 is verzonden en die in de bijlagen bij het jaarverslag is opgenomen.

Het verslag legt als altijd verantwoording af over de activiteiten van Bestuur, Regieraad, Expertgroepen en Bureau WIP. In de gegeven omstandigheden is het onvermijdelijk dat het nu volgende enigermate het karakter heeft van een ‘inventarisatie van de boedel’.
Rest ons als bestuur allen te bedanken die -door hun belangeloze inzet in een periode van vele jaren, als lid van een Expertgroep, van de Regieraad, van het bestuur of als medewerker van Bureau WIP, of vanuit organisaties waarmee de WIP heeft samengewerkt- het mogelijk hebben gemaakt WIP-richtlijnen te ontwikkelen en te reviseren die hun onmiskenbare bijdrage hebben geleverd aan de infectiepreventie in en buiten de zorginstellingen.
 
Vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting WIP,

Frank Leguijt,
Directie a.i. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/laatste-reguliere-jaarverslag-van-de-stichting-werkgroep-infectie-preventie/1
NVTG Magazine zoekt redactie: meld je aan! We streven er naar om met een eigen magazine een herkenbare en erkenbare identiteit te laten zien als vereniging en interessante artikelen te plaatsen die relevant zijn voor de professionals van zorginstellingen en in het bedrijfsleven die actief zijn in de technologie in de gezondheidszorg.

NVTG zoekt naar leden die een bijdrage aan de redactieraad willen geven. We zoeken specifiek naar leden die van nature nieuwsgierig zijn en een competentie hebben om opgedane kennis redelijk makkelijk schriftelijk te kunnen delen en mee willen helpen om artikelen tot stand te brengen. Nadrukkelijk dagen we ook Young-NVTG’ers uit om de uitdaging aan te gaan om zich persoonlijk te ontwikkelen door te leren en te ervaren wat de kracht is van communicatie, public relations en geschreven media om jouw boodschap efficiënt en effectief over te brengen naar je achterban. Je zult ontdekken hoe leuk het is als je weet hoe je dat effectief kan doen. Stuur een mail naar als je wilt meehelpen, voor vragen of suggesties kun je terecht bij Victor Pastoor van het NVTG bestuur. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/nvtg-magazine-zoekt-redactie-meld-je-aan!/1
Lancering eerste NVTG Magazine https://www.nvtg.nl/nieuws/lancering-eerste-nvtg-magazine/1 MPZ en NVTG ondertekenen samenwerkingsconvenant voor duurzamere bedrijfsvoering
Sinds 2015 is de wet Energie Efficiency Directive (EED) van kracht gegaan, waardoor alle ziekenhuizen en grote zorginstellingen verplicht zijn om elke vier jaar een energieaudit uit te voeren. Het uitvoeren daarvan vraagt veel tijd en geld. De NVTG en MPZ zijn van mening dat de inspanningen bij zorginstellingen voor een eenmalige energieaudit nog effectiever kan worden ingezet met de invoering van een gestructureerd milieuzorgsysteem. Dit systeem levert meer op en kan bovendien vrijstelling geven van de verplichte vierjarige energieaudit. Om dit met elkaar af te stemmen wordt de Milieuthermometer ingezet.

De NVTG en het MPZ gaan samen bij de instellingsleden van de NVTG de voordelen duiden voor de invoering van een milieuzorgsysteem met keurmerk Milieuthermometer. Zij bundelen de krachten bij opleidingen op het vlak van o.a. energiemanagement en gevaarlijke stoffen. MPZ stelt via haar website kennis beschikbaar die NVTG leden weer kunnen inzetten in de eigen organisatie. Het convenant tussen NVTG en MPZ is voor drie jaar met elkaar afgesproken. Inmiddels hebben al meer dan vijftig zorginstellingen het keurmerk Milieuthermometer behaald. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/mpz-en-nvtg-ondertekenen-samenwerkingsconvenant-voor-duurzamere-bedrijfsvoering/1
Vooruitblik NVTG 2017
We hebben in 2016 twee Algemene ledenvergaderingen gehad, met als hoofdthema het vaststellen en in uitvoering nemen van het NVTG beleid 2020. Hierover is al veel gecommuniceerd. Een aantal belangrijke punten zijn; de focus op technologie en een plattere organisatie met minder bestuurslagen zodat de energie gericht kan worden op de ontwikkeling van nieuwe producten, die u als NVTG lid ondersteunen in uw dagelijks werk. Er is vanaf de ALV van oktober 2016 dan ook sprake van één NVTG bestuur, waarin de vier nieuwe regio’s (vervanging van de 7 kenniskringen) rechtstreeks zijn vertegenwoordigd door de vier voorzitters van de regiocommissies. Alle vacatures in het bestuur zijn inmiddels ingevuld, de eerste vergaderingen in de nieuwe samenstelling zijn, zoals u in de maandelijkse NVTG Nieuwupdate hebt kunnen lezen, prima verlopen. Er staat een enthousiast team van 10 bestuurders, die als vrijwilliger een deel van hun tijd aan de NVTG willen besteden. Voor 2017 is daarmee vormgegeven aan de nieuwe structuur van onze bijna 70-jarige vereniging. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de producten en diensten die de vernieuwde NVTG u gaat bieden.

De wereld om ons heen verandert, de NVTG sluit hierop aan. Technologie neemt in de zorg, zowel in de care als de cure, een steeds prominentere plaats in. Voor een belangrijk deel om bij een vergrijzende bevolking de zorg betaalbaar te houden. Uit een onderzoek naar het merkimago van de NVTG is gebleken dat Technologie dé verbindende factor is tussen de bedrijfsleden en de leden uit de zorginstellingen. De nieuwe naam van de vereniging, ‘Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg’ geeft hier invulling aan.

De voortschrijdende technologie en de steeds hogere veiligheidseisen, vastgelegd in een wettelijk kader, stelt eisen aan de vakbekwaamheid van de NVTG leden. Door een (te) klein aanbod van gekwalificeerde technici tekent zich een knelpunt af. Om deze redenen start de NVTG medio 2017 met het Register Technologie Gezondheidszorg (RTG) waardoor o.a. de NVTG leden, de mogelijkheid krijgen hun vakbekwaamheid, steeds voor een periode van drie jaar, middels een puntensysteem vast te leggen en middels scholing op peil te houden. Een belangrijke ontwikkeling die naar onze overtuiging in een behoefte gaat voorzien.

In 2017 zal de NVTG de communicatie gaan aanpassen, waarmee wij verwachten dat de contacten met u, de leden van de NVTG, gaan verbeteren. Met circa 8 - 10 nieuwsupdates welke per mail bij u in de postbus komen, wordt u regelmatig bijgepraat. Daarnaast zal in 2017 vormgegeven worden aan een NVTG kwartaal uitgave op papier, die naar de privéadressen wordt verzonden.

Het tweedaags voorjaarscongres en de najaarstudiedag worden aangepast naar twee eendaagse congressen op in principe de 1e donderdag in april en oktober: het NVTG voor- en najaarscongres. Het voorjaarscongres wordt voorafgegaan door een inloopnamiddag op de bedrijvenmarkt en een aansluitende netwerkavond met walking diner op de woensdagavond. Beiden congressen zullen verbonden worden door een jaarthema, een thema dat ook in de regiobijeenkomsten verder uitgediept kan worden.

Er zijn ook zaken die blijven zoals het jaarlijks succesvolle NVTG Golftoernooi. En naar behoefte opleidingen die onder regie van de NVTG aansluiten bij actuele thema’s en ontwikkelingen.

De NVTG , haar bestuur, maar zeker u als actief NVTG lid, zal in 2017 volop in de gelegenheid zijn invulling te geven aan de drie belangrijkste beleid pijlers van de NVTG, kennisdeling & blikverruiming, behartigen collectieve belangen en het bieden van een platform voor netwerken.

Ik hoop u op een van de NVTG activiteiten in 2017 te ontmoeten, en zo samen met u te kunnen werken aan professionalisering van onze vak, teneinde daarmee een bijdrage aan betere gezondheidzorg in Nederland te kunnen leveren.

Met een hartelijke groet vanuit (centraal ☺) Almelo,

Piet Visser,
Voorzitter NVTG ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/vooruitblik-nvtg-2017/1
Werkgroep Infectie Preventie opgeheven
Het bestuur van de WIP zal nu in goed overleg met de moederverenigingen van de WIP: NVMM, VHIG en VIZ, besluiten over het afbouwen van de activiteiten en het opheffen van de WIP. De richtlijnen die in de afrondende fase zitten zullen worden afgerond. Alle activiteiten rondom de overige richtlijnen en nieuwe richtlijnen worden gestaakt. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/werkgroep-infectie-preventie-opgeheven/1
Uitgangspunten van het NVTG kwaliteitsregister zijn geformuleerd. https://www.nvtg.nl/nieuws/uitgangspunten-van-het-nvtg-kwaliteitsregister-zijn-geformuleerd/1