NVTG - RSS Copyright (c) 2017, NVTG / nl Nieuwsberichten NVTG Golf Event 2017
Netwerken
Ook deze editie van het Golf Event biedt weer een uitstekende kans elkaar informeel te ontmoeten om bij te praten over sportieve, persoonlijke en, desnoods, zakelijke aangelegenheden. Kortom een prima gelegenheid tot netwerken op meerdere gebieden.

Golfclinic
Naast de golfwedstrijd, wordt er ook nu weer een uitgebreide golfclinic georganiseerd. In de clinic maakt u kennis met het spelen van golf. U maakt niet alleen kennis met het spel op de oefenbaan, maar speelt ter afsluiting van de lessen een onderlinge wedstrijd op de kleine baan van De Scherpenbergh.
Daarom worden bij deze ook de niet-golfers onder ons van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze dag.

Dagprogramma
Naast de wedstrijd en de clinic, mag u rekenen op koffie bij de ontvangst, een lunch, borreluurtje, en tot slot het warm buffet. De prijsuitreiking vindt tijdens het buffet plaats. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/nvtg-golf-event-2017/1
5 BIM trends in de installatiebranche https://www.nvtg.nl/nieuws/5-bim-trends-in-de-installatiebranche/1 Laatste reguliere jaarverslag van de Stichting Werkgroep Infectie Preventie Jaarverslag WIP 2016

Op 20 december 2016 heeft het bestuur, na overleg met de besturen van de moederverenigingen van de WIP, besloten de activiteiten van de WIP af te bouwen en het opheffen van de Stichting voor te bereiden.

De voorafgaande ontwikkelingen en de overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid zijn door het bestuur in een uitgebreide brief aan de Minister van VWS beschreven welke in januari 2017 is verzonden en die in de bijlagen bij het jaarverslag is opgenomen.

Het verslag legt als altijd verantwoording af over de activiteiten van Bestuur, Regieraad, Expertgroepen en Bureau WIP. In de gegeven omstandigheden is het onvermijdelijk dat het nu volgende enigermate het karakter heeft van een ‘inventarisatie van de boedel’.
Rest ons als bestuur allen te bedanken die -door hun belangeloze inzet in een periode van vele jaren, als lid van een Expertgroep, van de Regieraad, van het bestuur of als medewerker van Bureau WIP, of vanuit organisaties waarmee de WIP heeft samengewerkt- het mogelijk hebben gemaakt WIP-richtlijnen te ontwikkelen en te reviseren die hun onmiskenbare bijdrage hebben geleverd aan de infectiepreventie in en buiten de zorginstellingen.
 
Vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting WIP,

Frank Leguijt,
Directie a.i. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/laatste-reguliere-jaarverslag-van-de-stichting-werkgroep-infectie-preventie/1
NVTG Magazine zoekt redactie: meld je aan! We streven er naar om met een eigen magazine een herkenbare en erkenbare identiteit te laten zien als vereniging en interessante artikelen te plaatsen die relevant zijn voor de professionals van zorginstellingen en in het bedrijfsleven die actief zijn in de technologie in de gezondheidszorg.

NVTG zoekt naar leden die een bijdrage aan de redactieraad willen geven. We zoeken specifiek naar leden die van nature nieuwsgierig zijn en een competentie hebben om opgedane kennis redelijk makkelijk schriftelijk te kunnen delen en mee willen helpen om artikelen tot stand te brengen. Nadrukkelijk dagen we ook Young-NVTG’ers uit om de uitdaging aan te gaan om zich persoonlijk te ontwikkelen door te leren en te ervaren wat de kracht is van communicatie, public relations en geschreven media om jouw boodschap efficiënt en effectief over te brengen naar je achterban. Je zult ontdekken hoe leuk het is als je weet hoe je dat effectief kan doen. Stuur een mail naar als je wilt meehelpen, voor vragen of suggesties kun je terecht bij Victor Pastoor van het NVTG bestuur. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/nvtg-magazine-zoekt-redactie-meld-je-aan!/1
Lancering eerste NVTG Magazine https://www.nvtg.nl/nieuws/lancering-eerste-nvtg-magazine/1 MPZ en NVTG ondertekenen samenwerkingsconvenant voor duurzamere bedrijfsvoering
Sinds 2015 is de wet Energie Efficiency Directive (EED) van kracht gegaan, waardoor alle ziekenhuizen en grote zorginstellingen verplicht zijn om elke vier jaar een energieaudit uit te voeren. Het uitvoeren daarvan vraagt veel tijd en geld. De NVTG en MPZ zijn van mening dat de inspanningen bij zorginstellingen voor een eenmalige energieaudit nog effectiever kan worden ingezet met de invoering van een gestructureerd milieuzorgsysteem. Dit systeem levert meer op en kan bovendien vrijstelling geven van de verplichte vierjarige energieaudit. Om dit met elkaar af te stemmen wordt de Milieuthermometer ingezet.

De NVTG en het MPZ gaan samen bij de instellingsleden van de NVTG de voordelen duiden voor de invoering van een milieuzorgsysteem met keurmerk Milieuthermometer. Zij bundelen de krachten bij opleidingen op het vlak van o.a. energiemanagement en gevaarlijke stoffen. MPZ stelt via haar website kennis beschikbaar die NVTG leden weer kunnen inzetten in de eigen organisatie. Het convenant tussen NVTG en MPZ is voor drie jaar met elkaar afgesproken. Inmiddels hebben al meer dan vijftig zorginstellingen het keurmerk Milieuthermometer behaald. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/mpz-en-nvtg-ondertekenen-samenwerkingsconvenant-voor-duurzamere-bedrijfsvoering/1
Vooruitblik NVTG 2017
We hebben in 2016 twee Algemene ledenvergaderingen gehad, met als hoofdthema het vaststellen en in uitvoering nemen van het NVTG beleid 2020. Hierover is al veel gecommuniceerd. Een aantal belangrijke punten zijn; de focus op technologie en een plattere organisatie met minder bestuurslagen zodat de energie gericht kan worden op de ontwikkeling van nieuwe producten, die u als NVTG lid ondersteunen in uw dagelijks werk. Er is vanaf de ALV van oktober 2016 dan ook sprake van één NVTG bestuur, waarin de vier nieuwe regio’s (vervanging van de 7 kenniskringen) rechtstreeks zijn vertegenwoordigd door de vier voorzitters van de regiocommissies. Alle vacatures in het bestuur zijn inmiddels ingevuld, de eerste vergaderingen in de nieuwe samenstelling zijn, zoals u in de maandelijkse NVTG Nieuwupdate hebt kunnen lezen, prima verlopen. Er staat een enthousiast team van 10 bestuurders, die als vrijwilliger een deel van hun tijd aan de NVTG willen besteden. Voor 2017 is daarmee vormgegeven aan de nieuwe structuur van onze bijna 70-jarige vereniging. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de producten en diensten die de vernieuwde NVTG u gaat bieden.

De wereld om ons heen verandert, de NVTG sluit hierop aan. Technologie neemt in de zorg, zowel in de care als de cure, een steeds prominentere plaats in. Voor een belangrijk deel om bij een vergrijzende bevolking de zorg betaalbaar te houden. Uit een onderzoek naar het merkimago van de NVTG is gebleken dat Technologie dé verbindende factor is tussen de bedrijfsleden en de leden uit de zorginstellingen. De nieuwe naam van de vereniging, ‘Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg’ geeft hier invulling aan.

De voortschrijdende technologie en de steeds hogere veiligheidseisen, vastgelegd in een wettelijk kader, stelt eisen aan de vakbekwaamheid van de NVTG leden. Door een (te) klein aanbod van gekwalificeerde technici tekent zich een knelpunt af. Om deze redenen start de NVTG medio 2017 met het Register Technologie Gezondheidszorg (RTG) waardoor o.a. de NVTG leden, de mogelijkheid krijgen hun vakbekwaamheid, steeds voor een periode van drie jaar, middels een puntensysteem vast te leggen en middels scholing op peil te houden. Een belangrijke ontwikkeling die naar onze overtuiging in een behoefte gaat voorzien.

In 2017 zal de NVTG de communicatie gaan aanpassen, waarmee wij verwachten dat de contacten met u, de leden van de NVTG, gaan verbeteren. Met circa 8 - 10 nieuwsupdates welke per mail bij u in de postbus komen, wordt u regelmatig bijgepraat. Daarnaast zal in 2017 vormgegeven worden aan een NVTG kwartaal uitgave op papier, die naar de privéadressen wordt verzonden.

Het tweedaags voorjaarscongres en de najaarstudiedag worden aangepast naar twee eendaagse congressen op in principe de 1e donderdag in april en oktober: het NVTG voor- en najaarscongres. Het voorjaarscongres wordt voorafgegaan door een inloopnamiddag op de bedrijvenmarkt en een aansluitende netwerkavond met walking diner op de woensdagavond. Beiden congressen zullen verbonden worden door een jaarthema, een thema dat ook in de regiobijeenkomsten verder uitgediept kan worden.

Er zijn ook zaken die blijven zoals het jaarlijks succesvolle NVTG Golftoernooi. En naar behoefte opleidingen die onder regie van de NVTG aansluiten bij actuele thema’s en ontwikkelingen.

De NVTG , haar bestuur, maar zeker u als actief NVTG lid, zal in 2017 volop in de gelegenheid zijn invulling te geven aan de drie belangrijkste beleid pijlers van de NVTG, kennisdeling & blikverruiming, behartigen collectieve belangen en het bieden van een platform voor netwerken.

Ik hoop u op een van de NVTG activiteiten in 2017 te ontmoeten, en zo samen met u te kunnen werken aan professionalisering van onze vak, teneinde daarmee een bijdrage aan betere gezondheidzorg in Nederland te kunnen leveren.

Met een hartelijke groet vanuit (centraal ☺) Almelo,

Piet Visser,
Voorzitter NVTG ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/vooruitblik-nvtg-2017/1
Werkgroep Infectie Preventie opgeheven
Het bestuur van de WIP zal nu in goed overleg met de moederverenigingen van de WIP: NVMM, VHIG en VIZ, besluiten over het afbouwen van de activiteiten en het opheffen van de WIP. De richtlijnen die in de afrondende fase zitten zullen worden afgerond. Alle activiteiten rondom de overige richtlijnen en nieuwe richtlijnen worden gestaakt. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/werkgroep-infectie-preventie-opgeheven/1
Uitgangspunten van het NVTG kwaliteitsregister zijn geformuleerd. https://www.nvtg.nl/nieuws/uitgangspunten-van-het-nvtg-kwaliteitsregister-zijn-geformuleerd/1 Kwaliteitsregister update Wij houden ons op dit moment bezig met de volgende kernvragen/onderwerpen;

- Voor welke technische beroepen in de zorg wil NVTG de actuele beroepsrelevante bekwaamheden registreren? We moeten een heldere afbakening hebben van ons register, dus we proberen zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen wie de te registreren beroepsbeoefenaars zijn.
- Wat is de waarde van het register? Dit is op twee onderdelen omschreven, namelijk
   1. Per geregistreerde cursus kan de relevantie per beroep gedefinieerd worden. Hiermee wordt de 
relevantie van actuele kennis gevalideerd. Dit is voor managers eenvoudiger om uit een register te 
halen, dan om zelf uit een personeelsdossier op te maken. 

   2. Het normstellend karakter van een register geeft werkgevers (managers) een instrument in handen om 
eenvoudig verantwoording af te leggen over de beroepsrelevante actuele deskundigheid van hun technische staf. Bij calamiteiten is registratie een waarborg om uit te sluiten dat er sprake kan zijn geweest van onvoldoende toezicht op actuele relevante deskundigheid. 

- Wat is de economische grondslag voor het register? Welke beroepsbeoefenaars hebben behoefte aan registratie en zijn bereid om daarvoor te betalen? 
Het bestuur ziet vanuit het Convenant Veilige toepassing van de medische technologie en de Wkkgz voldoende noodzaak voor instellingen om de beroepsrelevante deskundigheid van technici aantoonbaar te maken met registratie. 
 ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/kwaliteitsregister-update/1
Kwaliteitsregister: Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport is lovend "In de gehele zorgketen is borgen van je (actuele) kennis de standaard, dus waarom nog niet bij technische medewerkers? Het is een uiting van professionaliteit, de wens om up-to-date te blijven en aan te sluiten bij nieuwste ontwikkelingen" aldus van den Dungen. Het kwaliteitsregister is een belangrijke pijler binnen het nieuwe beleid “op weg naar 2020” van de NVTG waarvoor extra aandacht is op de komende ALV op 12 mei. ]]> https://www.nvtg.nl/nieuws/kwaliteitsregister-ministerie-volksgezondheid-welzijn-en-sport-is-lovend/1 NVTG start met het kwaliteitsregister voor haar leden https://www.nvtg.nl/nieuws/nvtg-start-met-het-kwaliteitsregister-voor-haar-leden/1 NVTG Najaarsstudiedag 2015

Klik hier voor het fotoverslag.

Resultaten van de ToekomstTafels van de Care sector.

Resultaten van de ToekomstTafels van de Cure sector.

Klik hier voor de presentaties ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/nvtg-najaarsstudiedag-2015/1
Presentaties van het IFHE congres 2014 zijn beschikbaar https://www.nvtg.nl/nieuws/presentaties-van-het-ifhe-congres-2014-zijn-beschikbaar/1 Zoek elkaar op en maak verbindingen!
]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/zoek-elkaar-op-en-maak-verbindingen!/1