Privacy statement

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (hierna Vereniging) neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe de Vereniging uw persoonsgegevens verzamelt, voor welke doeleinden de Vereniging deze verwerkt, hoe de Vereniging met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

De Vereniging is gevestigd te Almelo ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 811936004. De Vereniging treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Vereniging is bereikbaar via haar website WWW.NVTG.NL en het e-mailadres backoffice@nvtg.nl. Tevens is het privacy statement van toepassing op www.rtgregister.nl.

De Vereniging is een vereniging voor facility professionals in de gezondheidszorg. De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar missie om de ontwikkelingen op het gebied van facility en techniek te ondersteunen en te bevorderen en om de gemeenschappelijke belangen van de leden te behartigen.

PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

De Vereniging gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar (collectieve) diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen. De Vereniging ontvangt uw persoonsgegevens doordat u deze aan de Vereniging verstrekt bij uw registratie als lid. Het gaat dan om de volgende gegevens:

Privé gegevens:
• geslacht
• voorletters
• tussenvoegsel
• achternaam
• roepnaam
• titels voor
• gebruikersnaam
• e-mail adres
• mobiel
• telefoon
• geboortedatum
• land
• privé adres

Organisatiegegevens:
• naam
• telefoon
• fax
• e-mail
• bezoekadres
• postadres
• functie

Lidmaatschap gerelateerde gegevens:
• type lid
• lid sinds en lid tot en met
• regio
• Factuurgegevens

De Vereniging registreert bovenstaande gegevens in de ledenlijst. De vereniging ontsluit standaard de naam van de persoon inclusief zijn woonadres en organisatiegegevens.

Voorts zal de Vereniging persoonsgegevens over u verkrijgen doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van de Vereniging. Het gaat dan om additionele gegevens die u zelf uit eigen beweging aan de Vereniging verstrekt (bijvoorbeeld uw vakgebied, social media urls) en gegevens die de Vereniging verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de website van de Vereniging, zoals uw inloggegevens voor de besloten omgeving van de website, uw IP adres en informatie uit cookies (zoals hieronder beschreven).

De Vereniging zal uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
  · Om de (collectieve) diensten van de Vereniging aan u te kunnen bieden, waaronder het organiseren van bijeenkomsten en het anderszins communiceren met leden in het kader van kennisdeling en verbetering van de kwaliteit (RTG) en de behartiging van de belangen van de leden;
  · Om de contributie bij u te innen;
  · Om u toegang te bieden tot de online omgeving van de Vereniging via uw inlognaam en wachtwoord;
  · Om informatie omtrent de eigen (collectieve) diensten van de Vereniging toe te sturen waaronder    bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
  · Om uw dossier te beheren en voor archiefdoeleinden;
  · Voor statistische doeleinden en voor het verbet eren en beveiligen van de website.

Bijeenkomsten
Tijdens bijeenkomsten worden foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden van de NVTG. Wanneer personen niet gefotografeerd willen worden, kunnen zij dat vooraf kenbaar maken bij de NVTG via backoffice@nvtg.nl of aan te geven bij de inschrijfbalie van het evenement.

MET WIE DEELT DE VERENIGING UW PERSOONSGEGEVENS?

De Vereniging gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

De Vereniging verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te verzorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen.
Dit betreffen de volgende partijen:
  · Websitepartij t.b.v. het besloten gedeelte van de website.
  · PE-online voor de geregistreerden in het RTG
  · FMT-magazine

Automatisch gegenereerde informatie die de Vereniging verzamelt voor statische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

De Vereniging kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien de Vereniging derde partijen inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar (collectieve) diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de (collectieve) diensten van de Vereniging of zolang als de Vereniging daartoe bij wet verplicht is.

Na beëindiging van uw lidmaatschap worden op uw verzoek uw gegevens uit de database van de Vereniging verwijderd.

UW RECHTEN

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die de Vereniging over u bewaart. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u de Vereniging vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen via backoffice@nvtg.nl

Mocht u geen berichten van de Vereniging willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via de mogelijkheid die daartoe wordt geboden onderaan elke mailing van de Vereniging aan u.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Vereniging heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Binnen de Vereniging kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

Wijzigingen in dit Privacy Statement worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.

CONTACT

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan backoffice@nvtg.nl

COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAAL MEDIA BUTTONS EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies
De Vereniging maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de Vereniging toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

De Vereniging gebruikt zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Functionele cookies
De Vereniging maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de (collectieve) diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om hebt gevraagd. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. Het is niet mogelijk om u voor functionele cookies af te melden.

Google Analytics
De Vereniging maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de Vereniging ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de Vereniging aanpassingen maken op haar website en of service.

Sociale media buttons
Op de websites wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Twitter. Via deze buttons kunt u informatie van de websites delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aan passen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website van de Vereniging gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help” functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Links naar andere websites
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de Vereniging geen toezicht op houdt. De Vereniging is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.