CRKBO-registratie

CRKBO_Instelling

CRKBO-registratie

De kwaliteit van de opleidingsactiviteiten van de NVTG wordt gewaarborgd door opname in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Opleidingsactiviteiten van de NVTG voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de deze registratie zijn verbonden. In het kader van deze CRKBO-registratie zijn enkele kwaliteitsprocedures van kracht.

Meer informatie over CRKBO vindt u hier.

Evaluatieformulier

Activiteiten van NVTG Opleidingen worden afgesloten met een evaluatieformulier.

Bedenk- en annuleringstermijnen


Na inschrijving voor een activiteit van NVTG Opleidingen geldt een wettelijk verplichte bedenktermijn. Op de inschrijfformulieren van alle activiteiten wordt aangegeven welke condities en termijnen gelden voor kosteloos annuleren.

Klachtenprocedure

Bij informatie over NVTG opleidingen wordt naar de mogelijkheid voor het indienen van klachten verwezen. De klachtenprocedure wordt hieronder aangegeven en kan desgewenst ook worden gedownload.

Klik hier voor het indienen van een klacht

 1. Een klacht kan uitsluitend worden ingediend via het klachtenformulier dat op de NVTG-website beschikbaar wordt gesteld.
 2. Direct na verzending van de klacht ontvangt de indiener via e-mail een reactie, waarbij de geregistreerde informatie wordt aangegeven. Mocht deze informatie niet worden ontvangen dient dit gemeld te worden op het e-mailadres: .
 3. De gehele behandeling en afhandeling geschiedt via de NVTG-website en het specifieke e-mailadres . Wanneer deze communicatie niet adequaat verloopt kan contact worden gezocht met de NVTG–secretaris, (
 4. Klachten worden in eerste instantie behandeld door het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) van de NVTG.
 5. Uitspraak op een klacht vindt plaats binnen 2 maanden na indiening.
 6. Wanneer de klager niet akkoord gaat met de uitspraak van het bestuur, kan er beroep worden aangetekend bij een externe partij. Hiervoor dient de klacht voorgelegd te worden aan: , t.a.v. mevr. H. Lustig, onder vermelding klachtenprocedure NVTG. Tevens dient daarbij aangegeven te worden op welke grond klager het oneens is met de uitspraak van het bestuur.
 7. De externe beroepsinstantie doet een, voor het NVTG-bestuur bindende, uitspraak, binnen 2 maanden na ontvangst van het beroep. Eventuele consequenties van de uitspraak worden binnen 4 weken afgehandeld.
 8. Wanneer de aangegeven termijnen van klacht- en beroepsafhandeling of afhandeling van de uitspraak niet gehaald kunnen worden ontvangt de klager daarvan binnen twee maanden bericht, met opgave van redenen en de termijn die het uitstel gaat duren.
 9. Het NVTG-bestuur garandeert de vertrouwelijke behandeling van iedere klacht / beroep.
 10. Opslag van de gegevens vindt plaats in een database gekoppeld aan de NVTG-website, waar uitsluitend de NVTG-secretaris als geautoriseerd persoon toegang toe heeft. 

 11. Na de uitspraak op klacht of beroep worden de geregistreerde gegevens nog 24 maanden bewaard. Na deze termijn worden alle gegevens betreffende de klacht vernietigd.