Van de bestuurstafel 21-09-2017

Gepubliceerd op 21 september 2017

NVTG Najaarscollege

De NVTG heeft moeten besluiten dat het NVTG Najaarscollege op 5 oktober 2017 geen doorgang zal hebben. Niet zozeer het totale aantal inschrijvingen inclusief bedrijfsleden woog mee in de gemaakte afwegingen, ook de te geringe participatie vanuit de instellingensleden was voor het NVTG-bestuur de aanleiding om het NVTG Najaarscollege niet door te laten gaan. Alle leden die zich tot op heden hebben aangemeld voor het NVTG Najaarscollege zijn hiervan persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld.

Gezien het thema ‘Kwaliteit en Veiligheid’ (toch een specifiek zorgthema) en de introductie van het Register Technologie Gezondheidszorg (RTG) achten we voldoende participatie vanuit de NVTG-leden van zorginstellingen. Dit is een voorwaarde om een goede invulling te kunnen geven aan het NVTG Najaarscollege. Op dit moment is niet aan die voorwaarde voldaan en daarom hebben we besloten om deze onderwerpen door te schuiven naar het NVTG Voorjaarscongres in april 2018. Het bestuur heeft begin oktober een beleidsmiddag ingelast waarin een actieplan geďnitieerd zal worden hoe we de NVTG-leden ook via de regio’s kunnen betrekken bij de implementatie van NVTG-beleid 2020.

We rekenen op uw begrip en hopen u – en dan met name ook de NVTG instellingsleden – op het NVTG Voorjaarscongres in april 2018 te kunnen begroeten.

Aanpassing ledencategorieën

Het bestuur werkt verder aan de aangepaste systematiek van ledencategorieën, waartoe in de vorige bestuursvergadering een voorgenomen besluit werd geformuleerd.

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het collectieve instellingslidmaatschap ingevoerd, vooruitlopend op een officiële statutenwijziging. In de ledenvergadering van 2018 zal het bestuur de leden vragen om het voorgenomen besluit te bekrachtigen. Vanaf de genoemde datum wordt contributie rechtstreeks bij de instelling in rekening gebracht – een basisbedrag voor de eerste medewerker en supplementen voor elke volgende medewerker.

Dit geldt ook voor het bedrijfslidmaatschap, met dien verstande dat een bedrijf een vast bedrag per bedrijfslid gaat betalen. De lidmaatschappen worden eigendom van het bedrijf; bedrijfsleden die uit dienst van dat bedrijf treden, zijn vanaf de datum van hun uitdiensttreding geen lid meer van de NVTG en het lidmaatschap gaat over op een andere collega bij het bedrijf.

Het bestuur heeft op grond van voortschrijdend inzicht voor deze aanpassing gekozen, onder andere omdat verschillende bedrijven erom hebben gevraagd. Onder de nieuwe systematiek zullen zij hun belangen bij de NVTG beter kunnen borgen. Bovendien wordt de combinatie van registratie in het RTG en het NVTG-lidmaatschap zo beter ingevuld, naar de mening van het bestuur.

Vanaf 1 januari 2018 kost het collectieve instellingslidmaatschap € 250 voor het eerste lid en € 50 voor elke volgende medewerker van dezelfde zorginstelling. Het nieuwe bedrijfslidmaatschap (niet persoonlijk, maar op naam van het bedrijf) kost € 500 per lid. Het seniorlidmaatschap kost met ingang van 2018 € 55 per jaar. Seniorleden die op verzoek van de regio voorzitter een taak in hun regio op zich nemen, worden vrijgesteld van contributiebetaling.