Van de bestuurstafel 20-07-2017

Gepubliceerd op 20 juni 2017

Beleid 'op weg naar 2020'

'Status Beleid 2020' is een vast agendapunt voor het NVTG-bestuur; in juni jl. besteedden de bestuursleden daar zelfs een hele dag aan, aansluitend aan de inspirerende Regiobijeenkomst bij regio Noord. Tijdens de beleid dag werd vastgesteld dat kennisdeling, belangen en behoeften en het bieden van een netwerkplatform nog steeds de belangrijkste pijlers van de vereniging zijn. Zorg en technologie is wat de leden gemeenschappelijk hebben; dit geldt voor zowel instellings- als bedrijfsleden, echter vanuit verschillend perspectief. De NVTG kan zich sterk profileren als verbinder tussen bedrijfsleven, zorginstellingen en technologie.

'Denk ook aan het onderwijs!' werd daaraan toegevoegd; de NVTG zou een platform kunnen zijn voor leerlingen/studenten én scholen én het bedrijfsleven. Daarmee kan een geweldige uitwisseling van kennis en informatie op gang worden gebracht, met de NVTG in de rol van kennismakelaar. Veel bedrijven hebben de grootste moeite om gekwalificeerde stagiairs te werven en studenten kunnen geen stageplekken vinden. De NVTG zou een uitstekende intermediair zijn, zonder nu direct de rol van 'uitzendbureau' op zich te nemen.

Wat betreft de samenwerking met zusterorganisaties en verwante verenigingen kan worden gezocht naar gemeenschappelijke thema's. De NVTG moet de doelstelling van samenwerking helder voor ogen hebben, en kunnen motiveren waarom er aan het ene thema wél en aan het andere geen of minder aandacht wordt besteed. Het is immers niet mogelijk om alle ballen in de lucht te houden én om alle leden voor 100% tevreden te stellen.

Al met al is Beleid 2020 goed op de rails gezet, vindt het bestuur.

Nieuwe portefeuillehouder RTG

In mei jl. trad Renata Lubbelinkhof af als portefeuillehouder RTG (NVTG-Register Technologie Gezondheidszorg). De structuur van het register staat en kan volgens afspraak in het najaar van start, de vereniging kan ermee verder. Toch is het belangrijk dat er een bestuurslid toeziet op kennisoverdracht en op de nadere invulling van het RTG. Het bestuur is dan ook erg blij met de bereidheid van Douwe de Vries (uit regio Noord) om de uitrol van het RTG het komende jaar te begeleiden. Hij wil daar gedurende dat jaar het verwante onderwerp Opleidingen bij nemen. Het is de bedoeling dat een nieuw kandidaat-bestuurslid de portefeuille RTG & Opleidingen daarna verder gaat brengen. Daar komt zo snel mogelijk een vacature voor.

Start van het seizoek 2017/2018

Op 5 oktober a.s. wordt het eerste Najaarscongres 'nieuwe stijl' gehouden onder leiding van het kernteam van regio Noord. Voorheen hield de NVTG in het najaar altijd Najaar studiedag; 'congres' is misschien wel een wat (te) zwaar aangezette aanduiding. In de vergadering van 20 juli werd besloten om de najaar bijeenkomst voortaan Najaar college te noemen. Dat past wat beter bij de opzet ervan.

De bijeenkomst op 5 oktober a.s. wordt een echt 'college,' waarin de deelnemers veel aangereikt krijgen om in het winterseizoen mee verder te werken. Regio Noord heeft drie speerpunten uit het Beleid 2020 – het RTG, het jaarthema en de samenwerking met het onderwijs – onder de noemer 'Kwaliteit en veiligheid' samengebracht; actueel en herkenbaar voor iedereen die in de zorg werkt. Voor het RTG is een stevige basis gelegd, maar nut en noodzaak zijn nog niet voor alle leden duidelijk. Wat betreft de gewenste samenwerking met het onderwijs wordt gekeken naar de lange termijn: het afleveren van technici die beter voor de zorg zijn toegerust. Nieuw in de vereniging is het jaarthema dat bij de regio's wordt gebracht en waaraan het hele jaar gewerkt wordt. Van de regio's wordt meer dan voorheen actieve inbreng verwacht.

De nieuwe ontwikkelingen die de NVTG in co-creatie met het onderwijs in gang wil zetten, staan voorop, maar het is denkbaar dat de inspanningen in combinatie met het RTG voor nieuwe leden zorgen – in het bijzonder jonge leden. Van de samenwerking met het onderwijs wordt een sterke impuls verwacht. De combinatie van de drie speerpunten zou de basis voor een kennisplatform kunnen gaan worden.

Voor een succesvol congres is de creativiteit uit het onderwijs hard nodig, vindt men in regio Noord. Onderwijs en vereniging kenden elkaar tot nu toe vrijwel niet, terwijl zowel Mbo- als Hbo-opleidingen al veel te bieden hebben op het gebied van zorgtechnologie. De onderwijsinstellingen zijn benieuwd wat de NVTG daaraan toe te voegen heeft. Studenten beoordelen zelf of zij de NVTG voldoende de moeite waard vinden om iets voor te gaan doen. Tijdens de regiobijeenkomst op 14 juni jl. werd al duidelijk dat zij vanaf het begin van hun studie vertrouwd worden gemaakt met ondernemerschap; ideeën worden niet alleen beoordeeld op haalbaarheid, maar ook op verkoopbaarheid. 'Goedkope handjes' levert het onderwijs allang niet meer – men wil samen optrekken tegen een passende vergoeding.

Regio Noord pleit ervoor om dit te zien in langetermijnperspectief: samen optrekken kan leiden tot een basis voor een kennisplatform, maar vooral tot goede technici in de zorg. Hier worden dan meerdere belangen mee gediend: van het onderwijs zelf, van werkgevers in de zorg én van de NVTG. De Hanzehogeschool Groningen bijvoorbeeld, kan maar 50% van zijn studenten plaatsen, terwijl de vraag 100% is.

Regio Noord organiseert op 5 oktober niet alleen een 'leerzame bijeenkomst', maar geeft ook de vernieuwing van de NVTG een impuls.