Van de bestuurstafel 17-08-2017

Gepubliceerd op 7 september 2017

Van najaarsstudiedag naar najaarscongres naar najaarscollege

Op 5 oktober a.s. wordt het eerste NVTG Najaarscollege gehouden; dit mag je zien als een vervanging van de aloude Najaarsstudiedag, echter in een geheel nieuw jasje conform het NVTG beleid 2020. Het Najaarscollege en het Voorjaarscongres zijn qua thema en qua opzet met elkaar verbonden. Veel meer dan voorheen zoekt de NVTG aansluiting bij het onderwijs – in de regio Noord deze keer met Hanze Hogeschool.
De congrescyclus 2017/2018 staat in het teken van co-creatie, en co‑creëren doe je met elkaar. Het bestuur rekent er dan ook op dat u allen minstens één introducé(e) vanuit de instellingen meebrengt. Deelnemers betalen € 60 per persoon. Het bestuur heeft besloten dat er voor een introducé (niet-lid, wel werkzaam in een instelling) een korting van 50% geldt. Voor introducés die bij een bedrijf werken, geldt de korting niet; we willen immers meer instellingsleden werven, zodat bedrijfsleden die op de wachtlijst staan ook lid kunnen worden.

Heb je al een collega in gedachten?

Verenigingstructuur en ledencategorieën

Tijdens de ledenvergadering van oktober 2016 werden de herziene statuten, passend bij de nieuwe verenigingsstructuur, formeel vastgesteld. Er werd toen afgesproken dat het onderscheid tussen instellings- en bedrijfsleden voorlopig zou blijven bestaan. Het bestuur heeft hier in diverse vergaderingen uitvoerig over door gepraat en ruggespraak gehouden met bedrijfsleden, en aanleiding gezien om dit onderscheid enigszins aan te scherpen. De in oktober 2016 vastgestelde statuten zullen daarop worden aangepast, omdat de schoonheidsfoutjes die daarin zaten, toch nog moesten worden hersteld.

Veel beroepsverenigingen blijken te werken met een collectief lidmaatschap en bovendien met lidmaatschap op naam van de instelling of het bedrijf waar het lid werkt; de instelling betaalt een basisbedrag aan contributie voor één medewerker en voor zijn of haar collega's die daarna lid worden supplementen. Deze vorm van lidmaatschap is dus niet, zoals nu bij de NVTG, persoonlijk. Medewerkers die uit dienst treden of ergens anders gaan werken, nemen niet hun verenigingslidmaatschap mee, maar dragen dat over aan hun opvolger of vervanger.
Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur naar voortschrijdend inzicht besloten tot een andere opzet. Het instellingslidmaatschap van de NVTG wordt een collectief lidmaatschap. Contributie wordt rechtstreeks bij de instelling in rekening gebracht – een basisbedrag voor de eerste medewerker en supplementen voor elke volgende medewerker.

Dit geldt ook voor het bedrijfslidmaatschap, met dien verstande dat een bedrijf een vast bedrag per bedrijfslid gaat betalen. De lidmaatschappen worden eigendom van het bedrijf; bedrijfsleden die uit dienst van dat bedrijf treden, zijn vanaf de datum van hun uitdiensttreding geen lid meer van de NVTG en het lidmaatschap gaat over op een andere collega bij het bedrijf.

Het bestuur wil dit voorgenomen besluit implementeren per 1 januari 2018, vooruitlopend op een officiële statutenwijziging, onder andere omdat verschillende bedrijven daar dringend om hebben gevraagd om hun belangen bij NVTG goed te kunnen borgen. Bovendien zal het RTG (NVTG-Register Technologie Gezondheidszorg) tijdens het Najaarscollege officieel geopend worden. Het bestuur ziet het voorgenomen besluit als een logische invulling van de combinatie RTG en NVTG-lidmaatschap. Vanzelfsprekend zal het voorgenomen besluit in de ledenvergadering van 2018 ter bekrachtiging aan de leden worden voorgelegd.

Vanaf 1 januari 2018 kost het collectieve instellingslidmaatschap € 250 voor het eerste lid en € 50 voor elke volgende medewerker van dezelfde zorginstelling. Het nieuwe bedrijfslidmaatschap (niet persoonlijk, maar op naam van het bedrijf) kost € 500 per lid. Het seniorlidmaatschap kost met ingang van 2018 € 55 per jaar. Seniorleden die op verzoek van de regio voorzitter een taak in hun regio op zich nemen, worden vrijgesteld van contributiebetaling.

Het gevolg is dat de inkomsten uit contributie ongeveer € 11.000 lager zullen zijn, maar de vereniging kan dat dragen omdat er de afgelopen jaren vrijwel niets aan ledenwerving is uitgegeven. Daarnaast wordt stijging van het ledental verwacht als gevolg van de start van het RTG.

Bestuurslid opleidingen

Het bestuur heeft behoefte aan een portefeuillehouder Opleidingen, we zoeken dus naar een nieuw bestuurslid. Het RTG is een belangrijk speerpunt en n.a.v. het nieuwe Najaarscollege wordt geopteerd om op bepaalde topics veldnormen te ontwikkelen. Mensen die studiemiddagen willen organiseren zijn er wel, maar de vereniging heeft ook een aanspreekpunt nodig. Kandidaat-bestuurslid Douwe de Vries is bereid om voorlopig aanspreekpunt vanuit het bestuur voor Opleidingen te zijn, maar hij zal zijn aandacht grotendeels richten op het RTG. Het bestuur is van plan om de komende tijd helder te omschrijven wat er precies wordt verwacht van een portefeuillehouder Opleidingen. Zodra hier duidelijkheid in gegeven kan worden, zal een wervingsprocedure worden gestart.