Van de bestuurstafel 13-03-2018

Gepubliceerd op 17 april 2018

De NVTG heeft mooi activiteitenprogramma 2018

Tijdens de NVTG Algemene Leden Vergadering van 15 maart 2018 hebben we kunnen constateren dat de teller van de activiteiten verenigingsbreed inmiddels op drie Ó vier per maand staat, wat een mooi resultaat is. Dit betekent dat er grosso modo gemiddeld eenmaal per week wel ergens in het land een NVTG bijeenkomst is. Informatie daarover wordt onder andere via de website en elektronische nieuwsbrief verspreid.

De NVTG heeft een ledenwervingsplan

Het teruglopend ledental is een punt van zorg, zowel voor het bestuur als de regiocommissies. Dit onderdeel van Beleid 2020 zal de komende tijd dan ook alle aandacht krijgen. Douwe Kiestra is portefeuillehouder Ledenwerving en heeft op de ALV toegezegd dat leden van de NVTG hier in 2018 het nodige van gaan merken. Hij heeft daar een plan voor geschreven dat integraal deel moet gaan uitmaken van het verenigingsbeleid: bij alle verenigingsactiviteiten zou ledenwerving voortaan standaard meegenomen moeten worden. Het is belangrijk dat alle leden het streven naar ledenaanwas ondersteunen, bijvoorbeeld door eens een collega instellingslid mee te nemen naar een bijeenkomst of evenement. Bij het NVTG Congres 2018 bijvoorbeeld, mochten instellingsleden een collega die nog niet lid was uitnodigen om gratis deel te nemen. De deelnemers aan de ALV gaven het bestuur in overweging om te blijven zorgen voor een breed aanbod van activiteiten voor professionals zowel in de cure sector maar vooral ook in de care sector in het bijzonder, want die groep komt naar de mening van aanwezigen nu onderbelicht aan bod bij een aantal activiteiten. De ALV gaf het bestuur tevens mee om de kwaliteit van de activiteiten goed te blijven bewaken, want als die niet in orde is, krijgen sommige ge´nteresseerde instellingsleden er geen toestemming voor van hun werk of kunnen geen RTG punten toegekend worden.

De NVTG heeft kwaliteitsregister

Aan de uitvoering van het NVTG Beleid 2020 heeft het bestuur het afgelopen jaar veel aandacht besteed. De resultaten beginnen zichtbaar te worden, al is nog niet iedereen eraan gewend en al zijn nog niet alle onderdelen goed gepositioneerd. Het Register Technologie Gezondheidszorg (RTG) is in dit verband zeker het vermelden waard; het door de NVTG ge´nitieerde kwaliteitsregister voor technische professionals in de zorg zal tijdens het NVTG Congres officieel van start gaan. Aardige bijkomstigheid is dat deelname aan het NVTG congres direct al accreditatiepunten kan opleveren, mits dat je je al hebt ingeschreven! Dringend wordt aandacht gevraagd om je in te schrijven via www.RTGregister.nl

De NVTG voert collectief lidmaatschap in

Met de start van het RTG hangt de invoering van het collectieve lidmaatschap voor instellingsleden samen:
contributie wordt voortaan rechtstreeks bij de werkgever in rekening gebracht : een acceptabel basisbedrag is vastgesteld voor de eerste medewerker die lid is en vervolgens zijn er zeer lage aanvullende kosten voor elke volgende medewerker die lid is. Doel van de wijziging is verhoging van het aantal instellingsleden, waardoor er ook nieuwe bedrijfsleden kunnen worden toegelaten. Het bestuur ziet dit als een logische invulling van de combinatie RTG en NVTG-lidmaatschap.

De NVTG zoekt externe kennis-inwinning bij o.a. onderwijs

Bij de ontwikkeling van Beleid 2020 werd duidelijk dat technologie in de gezondheidszorg steeds complexer wordt en dat kennis-inwinning bij derden (buiten NVTG leden onderling) wel eens heel noodzakelijk zou kunnen worden om ons zorgvastgoed toekomstbestendig te kunnen maken en te gaan houden. Samenwerking met kennisinstituten, zusterverenigingen en onderwijsinstellingen wordt dus steeds meer cruciaal. De NVTG heeft ingezet op nauwere samenwerking met het onderwijs, maar dit behoeft nog verdere uitwerking in pilots en vergt nadere bewaking van het doel waarom we dit ook al weer noodzakelijk vonden : externe kennis-inwinning voor NVTG leden als blikverruiming.
 
Daarnaast biedt samenwerking met het onderwijs de bijkomstige mogelijkheid om jongeren al in een vroeg stadium te enthousiasmeren voor een gave baan bij zorginstellingen of bij bedrijven die gerelateerd zijn aan technologie in de gezondheidszorg en we op langere termijn ook de aanwas van potentiele NVTG-leden van morgen veilig stellen.