Terugblik intervisiemiddag over NVTG beleid 2016-2020

Gepubliceerd op 1 november 2018

Op donderdag 18 oktober 2018 heeft een intervisiemiddag plaatsgevonden met het NVTG bestuur, de NVTG regiocommissies en een aantal betrokken NVTG leden. Met een opkomst van bijna dertig personen heeft onder begeleiding van bureau &deGroot een open gesprek plaatsgevonden over de ontwikkelingen binnen de NVTG.

Het doel van de intervisiemiddag was om tussentijds te evalueren of de koers die is uitgezet met het beleid 2016-2020 nog aansluit bij de huidige behoeften van de leden. Het bestuur ziet een ledendaling en maakt zich zorgen over de rol van instellingsleden binnen de vereniging. De NVTG wil actueel en relevant zijn voor al haar leden en heeft behoefte aan feedback van leden hoe we voor hun waarde kunnen toevoegen aan hun dagelijks werk van technologie in de zorg. Luistert het bestuur goed genoeg naar de leden? Weten zij alle signalen juist te interpreteren? Voelen instellingsleden zich nog wel thuis bij de NVTG? Dit speelt in het bijzonder in de regio's Zuid en Noord.

De NVTG ziet samen met haar leden de vereniging veranderen. Verenigen is 2018 is anders dan 20 jaar geleden. Er bestaan steeds meer verenigingen en samenwerkingsverbanden die zich op (technologie in) de zorgmarkt richten. Men kan niet overal lid van zijn en moet de aandacht dus verdelen. Voor de NVTG als technische vereniging is dit een bedreiging.
Het beeld wat is ontstaan uit de intervisiemiddag is dat onder instellingsleden in Zuid en Noord, zowel in de care als cure sector, een grote behoefte bestaat in het onderling delen van kennis en casussen zonder aanwezigheid van bedrijfsleden en het oprichten van een eigen digitaal platform voor instellingsleden om documenten uit te wisselen. Instellingsleden vinden het prettig om bij een collega in hun eigen regio te rade te gaan. Men hecht er aan ervaringen uit te wisselen, elkaar te vertellen waar ze trots op zijn en maar ook waar ze uitdagingen zien. Op die manier willen ze onderling de verbinding weer actief opzoeken om kennis te delen en elkaar te helpen. Pas in tweede instantie is de inbreng van bedrijfsleden weer waardevol om samen op zoek te gaan naar oplossingen waar aanvullende kennis uit de markt bij nodig is om de ontwikkelingen in de zorgsector te pareren. In de komende jaren moet er bezuinigd worden om de zorg in Nederland betaalbaar te houden, terwijl de technologie in de zorg steeds complexer wordt met zaken als juridisering, digitalisering en energietransitie.

Wat is de toegevoegde waarde van de NVTG? Niet alle aanwezigen hadden daar direct een antwoord op. In het beleid 2016-2020 staan de pijlers kennisdeling, netwerken en belangenbehartiging centraal. Om interessante en waardevolle bijeenkomsten te kunnen organiseren die aansluiten bij actuele behoeften heeft de NVTG feedback nodig van de leden wat er bij hun speelt en hoe de NVTG kan faciliteren in kennisdeling en onderling netwerken. Eind 2017 heeft een telefonische enquête onder instellingsleden plaatsgevonden naar hun behoeften, zie onze website www.NTVG.nl. De resultaten leverden een diffuus beeld op over een grote hoeveelheid wensen voor management & beleid thema’s versus zeer veel uiteenlopende technische onderwerpen. Duidelijk werd dat de achterban zeer uiteenlopende interesses heeft. Desondanks blijkt het NVTG motto “samen brengen we de zorg vooruit” nog steeds de verbindende factor voor alle NVTG leden. Waarbij met samen de inzet van zowel instelling- als bedrijfsleden wordt bedoeld, in de huidige NVTG structuur evenwaardige leden.

We bedanken alle leden die aanwezig zijn geweest voor hun waardevolle input. Het bestuur zal binnenkort een Plan van Aanpak voorleggen over hoe deze bijsturing op het beleid 2016-2020 nu verder op te pakken. We vinden het belangrijk om deze intervisiemiddagen regelmatig terug te laten keren.

We zien jou daar graag terug!