NVTG is vertegenwoordigd in het LOPL

Gepubliceerd op 8 oktober 2018

Beste Leden,

Ik zal me even voorstellen voor die gene die mij nog niet kennen.
Ik heet Raymond van der Heijden en ben al meer dan 25 jaar werkzaam bij BWT Nederland B.V..
Mijn huidige functie is sales accountmanager, maar daarnaast doe ik nog verschillende nevenactiviteiten.
Zo zit ik in de commissie NEN1006, commissie waterwerkbladen en in de college van deskundigen waterketen (CWK).

Namens de NVTG woon ik de vergaderingen bij van het LOPL (Landelijk Overlegorgaan Preventieve Legionella).

Bij dit platform zijn diverse bedrijven en instituten aangesloten waarbij kennis en ervaring wordt uitgewisseld met betrekking tot het voorkomen van Legionella. Daarnaast volgen we op de voet de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, maar ook op het gebied innovaties en opgetreden besmettingen. Doel is efficiŽntere legionella bestrijding en uiteindelijk minder slachtoffers.

In de laatste bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen de revue gepasseerd:

  • Andere bronnen van Legionella
  • Temperatuur warm tapwater naar aanleiding van onderzoek Universiteit van Dresden
  • Methode bronopsporing
  • Veiligere nieuwbouw waterinstallaties
  • Aanlevertemperatuur drinkwater
  • Handelen na normoverschrijding
  • Voorlichting

Nog meer nieuws

Er komt een nieuwe BRL 6010 (Risicoanalyses en beheersplannen legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties). De openbare kritiekronde is al geweest en dit wordt momenteel verwerkt.
Relevante wijzigingen zijn: Dat de vakbekwaamheid van de bij de BRL betrokken personen aantoonbaar moet zijn. Hiertoe is een diploma-eis opgenomen in de nieuwe versie van de BRL. Daarnaast zijn in de BRL aanvullende eisen en/of meer expliciete eisen gesteld ten aanzien van een eenduidiger vorm en inhoud van de risicoanalyse en beheersplan, de communicatie met opdrachtgevers, de technische kennis van legionellapreventie en de externe kwaliteitscontrole door de certificerende instellingen.
Als alles meezit wordt de nieuwe norm maart 2019 van kracht. Overgangstermijn is 15 maanden na invoering van de nieuwe norm.

Tevens wordt de BRL 14010 (Legionellapreventie met alternatieve technieken) op dit moment herzien. Een van de aandachtspunten hierin is o.a. de douche filters.

Onderhouds- en beheerswerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden volgens BRL6000-08c (Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen) richtlijnen

Link om te kijken welke bedrijven momenteel gecertificeerd zijn:
https://www.kiwa.com/nl/nl/nieuws-en-media/gecertificeerde-organisaties/gecertificeerde-bedrijven/