NVTG Najaarscollege levert veel nuttige tips op voor dagelijkse praktijk

Gepubliceerd op 4 oktober 2019
NVTG Najaarscollege levert veel nuttige tips op voor dagelijkse praktijk

Het was de moeite waard om het NVTG Najaarscollege te bezoeken op donderdagmiddag 3 oktober 2019 in de Ampt van Nijkerk. Vijf interessante presentaties waren gehouden rondom het jaarthema Compliance. Aan welke wettelijke verplichtingen moet zorgvastgoed allemaal voldoen en hoe had jij dat als vastgoed manager moeten weten en hoe kan de zorginstelling dat proces beter borgen tegen minder kosten? Er was een goede opkomst, waarbij er ongeveer net zoveel instellingsleden als bedrijfsleden aanwezig waren.

Door Victor Pastoor, NVTG bestuurslid & senior consultant bij Arcadis

Gaat het licht uit, gaan de ogen open!

Kennisdeling naar de aanwezige deelnemers over interne verbeterprocessen naar aanleiding van een incident stond centraal in de lezing van Hennie van Pinxteren, Stafadviseur Techniek en Energie bij Meander Medisch Centrum in Amersfoort. De aanleiding was de grote elektriciteitsuitval in 2011 op locatie Lichtenberg van het Meander medisch centrum. Na het herstel van de elektriciteit in het huis en het afhandelen van de landelijke media waren in de maanden daarna intern reeds vele onderwerpen aan de orde gekomen in relatie tot compliance en verbetering van de bedrijfsvoering. Ben je technisch “in control” en tevens bedrijfszeker operationeel, ben je niet alleen gefocust op patiëntveiligheid maar heb je ook aandacht voor de garantie van beschikbaarheid van elementaire zaken als elektriciteit, water, gassen, luchtbehandeling en ICT/communicatie. Wat zijn daarbij de economische risico’s en hoe waren die afgedekt? Wanneer is in je team de bekwaamheid en ervaring voldoende en aantoonbaar geborgd en dan niet alleen bij de technische medewerkers maar ook bij alle overige medewerkers. Zijn de NEN-voorschriften afdoende geborgd en bekend bij een ieder. Is het proces van het maken van risicoanalyses vooraf op het gebied van elektra al voldoende ingevoerd en is het voortaan een vast aandachtspunt bij investeringen en vervangingen?

Building safety, compliance & performance

Hoe borg je compliance van vastgoed aan wettelijke regelgeving met een veilig en gezond gebouw dat goed presteert.
Frank Deruyter, senior advisor asset management bij Arcadis, gaf een presentatie over een methodiek om dit te borgen.
Recent heeft Arcadis een interessant onderzoek uitgevoerd voor een internationale vastgoedbelegger hoe compliance geborgd kan worden van (commercieel) vastgoed aan wettelijke regelgeving. Welke wirwar aan wetgeving is van toepassing op het beheer van vastgoed, hoe creëer je overzicht voor jezelf, welke opmerkelijke bevindingen en leerpunten vanuit institutionele professionals kun je gebruiken in de eigen zorgpraktijk. Wat zien we op ons afkomen vanuit de complexe wereld van de QHSE, wat zijn daarbij de uitdagingen voor de gebouwmanager om te voldoen aan de regelgeving maar ook aan de ambities met het in gebruik zijnde vastgoed. Daarbij zoek je naar zekerheden: een transformatie proces van denken dat het wel zou kunnen kloppen, naar hopen dat je vermoedelijk niks gemist hebt, naar weten dat het goed zit. Een vier-stappenplan werd uiteengezet. Het is goed om eerst voor je zelf vast te leggen welke formele bedrijfsactiviteiten van toepassing zijn in relatie tot definities gehanteerd in de diverse wet- en regelgeving. Daarna levert het tijdwinst op door een link te leggen met een externe kennisdatabank ten aanzien van eisen en randvoorwaarden uit relevante wet- en regelgeving die voor jouw vastgoed van toepassing blijken te zijn. Vervolgens is het zaak om opvolging van benodigde acties aantoonbaar te maken inclusief een periodieke update van relevante wetswijzigingen inzichtelijk te hebben. Tot slot is het nodig om acties te koppelen aan taakhouders en daarvan controlemomenten in te bouwen en ondersteuning te geven bij compliance audits. Op die manier kan aantoonbaar gewaarborgd worden dat vastgoed en de organisatie compliant is. Er valt heel wat te kiezen. Besteed dus veel aandacht aan wat je wil en hoe je het wilt.

Kostenreductie van jaarlijkse compliance brandmeldinstallaties

Een deel van de achterban van NVTG worstelt met de vraag of de kosten gereduceerd kunnen worden. voor het jaarlijks compliant blijven van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Arno Scherpenisse, projectmanager bij brandveiligheidsadviseur EFPC had hier een visie bij. De geactualiseerde NEN 2654 stelt eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van zowel brandmeldinstallaties (deel 1) als ontruimingsinstallaties (deel 2) in gebouwen. Deze norm sluit sinds 2018 beter aan op de inzichten en technologieën van deze tijd en is de basis voor het certificatieschema voor onderhoud van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Dat biedt mogelijkheden om risico’s te beheersen en hetzelfde niveau van brandbeveiliging te borgen en toch kostenbesparingen te realiseren. Risico is kans maal gevolg. Bij brandveiligheid is de kans meestal niet zo groot, maar de gevolgen zijn zo groot. Moeten we moderne gedigitaliseerde installaties wel op dezelfde intensieve manier inspecteren als de traditionele systemen met een state-of-the-art van jaren geleden? 

Routekaarten CO2-reductie op instellingsniveau

Zowel de ziekenhuizen in de cure-sector alsook de zorginstellingen in de caresector hebben te maken met compliance op het gebied van wijzigende milieuwetgeving en CO2-neutraliteit. De uitdaging voor zorgorganisaties is hier snel invulling aan te geven, omdat er komende jaren steeds meer afspraken en regels aan komen die steeds bindender worden opgelegd én omdat er kosten mee te besparen zijn. De huidige stand van zaken is dat er compliance van de zorginstellingen nodig is voor EED audits, Informatieplicht erkende maatregelen energiebesparing, Activiteitenbesluit, BENG, CO2 routekaarten zorgvastgoed. Kortom waar te beginnen en hoe aan te pakken en wat moet je nu precies doen?
Bij het afgelopen NVTG congres in april 2019 over de Energietransitie hebben onder andere enkele keynote sprekers vanuit politiek, Ministerie van VWS en TNO en MPZ geduid wat er aan de klimaattafels van Ed Nijpels en Diederik Samson besproken is en dat er sectorale routekaarten medio zomer 2019 zouden worden gepubliceerd voor CO2 reductie. Echter, de sectorale routekaarten voor verduurzaming van zorgvastgoed waren nog vrij abstract om toe te kunnen passen voor de gebouwen van een individuele zorginstelling. In het afgelopen half jaar is die leemte ingevuld en zijn individuele portfolio-routekaarten, handleidingen en tools gepubliceerd, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de cure-sector en de caresector. Een deel van de NVTG leden was daarom zeer geïnteresseerd om te vernemen wat de eerste ervaringen zouden zijn van individuele routekaarten. TNO ondersteunt vooral de cure-sector en MilieuPlatformZorg ondersteunt vooral de caresector. Voor het NVTG Najaarscollege 2019 waren twee sprekers bereid gevonden die zelf betrokken waren bij de ontwikkeling van de routekaarten voor CO2-reductie om de aanwezigen hier over bij te praten en te vertellen wat de laatste ontwikkelingen zijn en welke tools en handleidingen en individuele routekaarten toepasbaar zijn in een zorginstelling. De onderstaande sprekers waren bereid gevonden om over deze interessante onderwerpen binnen het jaarthema Compliance een presentatie te geven. Stefan van Heumen, Technisch consultant bij TNO, afdeling Building Physics & Systems (BPS) gaf een toelichting op de Routekaarten CO2-reductie op instellingsniveau in de cure-sector en gaf tevens een introductie van Nationaal Kennis- en Innovatiecentrum Verduurzaming Zorgvastgoed (NIVZ). Judith de Bree, Adviseur duurzaamheid bij Milieu Platform Zorg gaf een pragmatische toelichting op de Routekaarten CO2-reductie op instellingsniveau in de caresector en zorgde tevens voor een introductie van de MPZ rekentool die het care instelling kan vergemakkelijken om compliant te zijn.